Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης του προγράμματος ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ( 04/11/2013 )

Ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων για τη δράση του προγράμματος «Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους τομείς μεταποίησης, τουρισμού, εμπορίου - υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013» και ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας τα επίσημα αποτελέσματα ένταξης υποψήφιων επενδυτών στο πρόγραμμα.

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, προκρίθηκαν για άμεση ένταξη στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων 1.273 ΜΜΕ, με συνολικό προϋπολογισμό επενδύσεων 187.516.563,93 ευρώ και δημόσια δαπάνη 90.352.145,07 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο παρακάτω αρχείο, καθώς και στην ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr/pep.

Επίσης, μπορούν να απευθύνονται στο Κέντρο Επιχειρηματικής και Πολιτιστικής Ανάπτυξης – Αναπτυξιακή Ένωση Μακεδονίας (ΚΕΠΑ-ΑΝΕΜ), τον αρμόδιο εταίρο του Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ) στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (τηλέφωνο: 2310 480000, e-mail: info@e-kepa.gr, ηλεκτρονική διεύθυνση: www.e-kepa.gr).


Επιστροφή