Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προσθήκη - επέκταση μονάδας φροντίδας ηλικιωμένων Χαρίσειου Γηροκομείου Θεσσαλονίκης (Α+Β)

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

10.965.000

Ημερονημία ένταξης :

05/12/2012

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

79 - Άλλες κοινωνικές υποδομές

Κατηγορίες Πράξεων :

Ανάπτυξη δομών για την προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη