Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Προμήθεια κινητού μηχανολογικού εξοπλισμού αντιρρυπαντικής τεχνολογίας για τον εκσυγχρονισμό του στόλου των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης

Δικαιούχος :

Δήμος Θεσσαλονίκης

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

12.535.145

Ημερονημία ένταξης :

21/02/2013

Πρόγραμμα :

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Κωδικός Προτεραιότητας :

47 - Ποιότητα του αέρα

Κατηγορίες Πράξεων :

Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και αντικατάστασης ρυπογόνων δημοτικών οχημάτων με νέα οχήματα αντιρρυπαντικής τεχνολογίας

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ταμείο Συνοχής (ΤΣ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη