Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Αποκατάσταση χώρου ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α) Δ.Κ. Αδένδρου

Δικαιούχος :

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Θεσσαλονίκη

Προϋπολογισμός :

506.059

Ημερονημία ένταξης :

19/09/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορίες Πράξεων :

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες συμφωνά με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη