Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013-2015

Δικαιούχος :

Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Νομός :

Έργα Περιφερειακής Εμβέλειας

Προϋπολογισμός :

600.000

Ημερονημία ένταξης :

25/11/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

86 - Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία

Κατηγορίες Πράξεων :

Μελέτες

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη