Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο

Δικαιούχος :

Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων - ΕΥΔΕ Θεσσαλονίκης

Νομός :

Προϋπολογισμός :

2.038.250

Ημερονημία ένταξης :

19/02/2014

Πρόγραμμα :

Προγράμματα

Κωδικός Προτεραιότητας :

Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη

Κατηγορίες Πράξεων :

Πρόληψη κινδύνων

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Κατάσταση :

Ανακληθείσα