Συχνές Ερωτήσεις
  Συχνές ερωτήσεις >  Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση (ΤοπΣΑ)

Τίτλος

Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας στο ακόλουθο ερώτημα σχετικά με την υποβολή πρότασης στα ΤΟΠΣΑ:

Προϋπολογισμός Πράξης:

Σχετικά με τις δαπάνες του συντονισμού, στον Πίνακα αναλυτικού Προϋπολογισμού στην καρτέλα «Προσωπικό», αναφέρεται ότι «3. Το σύνολο των ανθρωποημερών απασχόλησης κάθε ατόμου δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 225 ημέρες ετησίως για το σύνολο των δράσεων της προτεινόμενης πράξης.».Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν ο ανωτέρω περιορισμός ισχύει για το Διαχειριστή, τον Υπεύθυνο Φυσικού Αντικειμένου και τον Υπεύθυνο Οικονομικού Αντικειμένου.

Επιπλέον, παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε εάν η αμοιβή του Υπευθύνου Πράξης, εντάσσεται στην κατηγορία δράσης «Συντονισμός» ή εάν περιλαμβάνεται στις υπόλοιπες κατηγορίες δράσεων.


Παρακαλούμε για τις διευκρινίσεις σας στο ακόλουθο ερώτημα σχετικά με την υποβολή πρότασης στα ΤΟΠΣΑ:Διαχειριστική επάρκεια:
Στον Οδηγό για Δικαιούχους δεν υπάρχουν υποδείγματα εντύπων για την παρακολούθηση και πιστοποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Συγκεκριμένα, στον Οδηγό για Δικαιούχους αναφέρονται τα ακόλουθα έντυπα:


- Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Πράξης (αναφέρεται στη σελίδα 22)
- Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου Υποέργου (αναφέρεται στη σελίδα 22)
- Δελτίο Δήλωσης Δαπανών (αναφέρεται στη σελίδα 22)
- Δελτίο Παρακολούθησης-Πιστοποίησης (σελίδα 70)
- Έκθεση Υλοποίησης Πράξης (σελίδα 42)
- Έκθεση Ολοκλήρωσης Πράξης (σελίδα 23)
- Λογιστική Κατάσταση Δήλωσης Δαπανών (σελίδα 22)
- Λεπτομερής Λογιστική Κατάσταση Δήλωσης Δαπανών (σελίδα 80)

Για τα ανωτέρω έντυπα, στην πρόσκληση για την υποβολή σχεδίων ΤΟΠΕΚΟ, υπήρχαν σχετικά υποδείγματα εντύπων. Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε, εάν η Διαχειριστική Αρχή θα δημοσιεύσει σχετικά υποδείγματα ή εάν πρέπει να τροποποιήσουμε τα έντυπα των σχεδίων ΤΟΠΕΚΟ, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ΤΟΠΣΑ;


Μπορείτε να μας διευκρινίσετε πως εννοείται ο βαθμός επίτευξης στόχου για τους νέους επιστήμονες και αγρότες αναφέροντας στη σελ.8 των συμπληρωματικών στοιχείων της πρόσκλησης «με την αναγγελία πρόσληψης για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις» και «με τη σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας».
Αναφορικά με το ίδιο άρθρο του προτεινόμενου καταστατικού (Άρθρο 3 παρ.4) δε θα πρέπει να αναφερθεί ότι οι επιμέρους δράσεις στα συγκεκριμένα σχέδια απευθύνονται δυνητικά πέρα από ανέργους και σε νέους επιστήμονες ή/και ασφαλισμένους του ΟΓΑ;
Αναφορικά με το βαθμό επίτευξης στόχου, αναφέρεται στη σελ.7 των συμπληρωματικών στοιχείων της πρόσκλησης «για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας σε επιχειρήσεις, η αναγγελία πρόσληψης» ενώ στη σελ. 26 «……ότι έχει εξασφαλιστεί η δημιουργία θέσεων απασχόλησης βάσει των αναφερόμενων στο κεφαλαίου 3 της παρούσης «βαθμός επίτευξης του στόχου» και η διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις (3) μήνες, για το σύνολο των ωφελουμένων.» καθώς και στο προτεινόμενο σχέδιο καταστατικού Άρθρο 3 παρ.4. «Οι επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν από τους Εταίρους αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για τρεις μήνες.» Παρακαλούμε να μας διευκρινίσετε τι τελικά ισχύει ως επίτευξη στόχου η αναγγελία πρόσληψης ή και η διατήρηση των θέσεων απασχόλησης για 3 μήνες;
Οι νέοι επιστήμονες ή/και οι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ όπως περιγράφονται στην πρόσκληση, ως δυνητικοί ωφελούμενοι των σχεδίων, δικαιούνται του εκπαιδευτικού επιδόματος όταν θα συμμετάσχουν σε ενέργειες κατάρτισης ή/και εκπαιδευτικής πρακτικής άσκησης με τους όρους του ΕΣΔΕΚ ή και πιθανόν επιμόρφωσης σα συνέχεια της ερώτησης 12;
Θα θέλαμε να μας διευκρινίσετε αν η επιμόρφωση περιλαμβάνεται ή όχι στο 30% του προϋπολογισμού της κατάρτισης και αν οι ωφελούμενοι που θα παρακολουθήσουν επιμόρφωση δικαιούνται εκπαιδευτικού επιδόματος 5 € δεδομένου ότι στη σελ. 18 των συμπληρωματικών στοιχείων της πρόσκλησης αναφέρεται: «Εκπαιδευτικό επίδομα ωφελούμενων 5,00 ευρώ ανά ώρα κατάρτισης/επιμόρφωσης/ πρακτικής άσκησης που υλοποιούνται με τους όρους και τις προϋποθέσεις του ΕΣΔΕΚ». Ποια επιμόρφωση θεωρείται ότι υλοποιείται βάσει ΕΣΔΕΚ;
Στις αποφάσεις των διοικητικών οργάνων για τη συμμετοχή σε σχέδιο ΤΟΠΣΑ, είναι απαραίτητο να αναγράφονται οι επωνυμίες όλων των φορέων που απαρτίζουν την Αναπτυξιακή Σύμπραξη ή αρκεί να αναγράφεται απλά η συμμετοχή στη Σύμπραξη με την επωνυμία της;
Θα ήθελα κάποιες διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή πρότασης για το ΤοπΣΑ:
α) Οι φορείς – εταίροι της Αναπτυξιακής Σύμπραξης (ΑΣ) μπορούν να προσλάβουν ή να απασχολήσουν ωφελούμενους για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας;
β) Η πληροφόρηση - συμβουλευτική - υποστήριξη περιλαμβάνει ενέργειες συμβουλευτικής απασχόλησης και επαγγελματικού (επανα)προσανατολισμού;
γ) Η υποστήριξη και παρακολούθηση των ωφελουμένων μετά την τοποθέτησή τους στην αγορά εργασίας, περιλαμβάνει συνεδρίες για την ομαλή μετάβαση στην απασχόληση; Αν όχι,πως αποτιμάται η δράση αυτή;

Αναφέρεται στην Πρόσκληση ότι για τους ωφελούμενους νέους επιστήμονες, ο βαθμός επίτευξης της πράξης βεβαιώνεται και με την επέκταση των δραστηριοτήτων της υπάρχουσας επιχείρησης του ωφελούμενου σε αντικείμενο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης. Ως αναφορά τους γιατρούς, όπου η επέκταση των δραστηριοτήτων τους είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, πως νοείται η επέκταση δραστηριότητας; Με ποιο τρόπο επιβεβαιώνεται η επέκταση αυτή και τι δικαιολογητικά χρειάζεται να προσκομιστούν;
Όσον αφορά τα ΤοπΣΑ, ο φάκελος υποβολής μπορεί να περιλαμβάνει και μελέτη της αγοράς εργασίας; Η ύπαρξη μελέτης αποτελεί στοιχείο θετικής αξιολόγησης;
Πρέπει στον φάκελο της αίτησης χρηματοδότησης να συμπεριληφθούν τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην σελίδα 7 της Πρόσκλησης (σημεία iv, v, vi και vii) ;
Παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τα στοιχεία του φορέα χρηματοδότησης, της αρμόδιας υπηρεσίας και του Κωδικού Συλλογικής Απόφασης που θα πρέπει να συμπληρώσουμε στο ΤΔΠΠ για την πρόταση που θα υποβάλλουμε στα ΤοπΣΑ
ΌΛΕΣ οι ερωτήσεις / απαντήσεις σχετικά με την Πρόσκληση για τα ΤοπΣΑ
Σχετικά με την πρόσκληση των ΤοπΣΑ, θα ήθελα να ενημερωθώ εάν στη δράση «Συμβουλευτική Υποστήριξη» μπορεί να ενταχθεί υποέργο σχετικά με την ψυχοκοινωνική υποστήριξη και την κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων, καθώς και αντίστοιχο θεματικό εργαστήριο.
Ισχύει η σύμβαση απόκτησης εργασιακής εμπειρίας βάσει του άρθρου 43 του Ν. 3986/2011;
Στην Πρόσκληση αναφέρεται ότι τα ΤοπΣΑ ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση στις 3 περιφέρειες σταδιακής εξόδου», με κωδικό 08. Στα «Συμπληρωματικά ενημερωτικά στοιχεία ΤοπΣΑ» αναφέρεται ότι τα ΤοπΣΑ ανήκουν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» στον Θεματικό Άξονα Προτεραιότητας: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση», με κωδικό 3. Ποιο από τα δύο είναι το σωστό και πως θα πρέπει να αποτυπωθεί στις αποφάσεις των συλλογικών οργάνων των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης;
Ο διαχειριστής της Αναπτυξιακής Σύμπραξης μπορεί να προέρχεται από άλλον φορέα εκτός του συντονιστή; Επίσης, ο υπεύθυνος έργου μπορεί να είναι από άλλον φορέα εκτός του συντονιστή;
Κατά πόσο μπορεί να πληρωθεί φορέας του εξωτερικού με τον οποίο θα υπάρχει συνεργασία, στο πλαίσιο των ΤοπΣΑ, για την υλοποίηση διακρατικής δράσης (όχι κατάρτισης); Στην περίπτωση που μπορεί να πληρωθεί, θεωρείται υπεργολαβία;