Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία
04-09-2014
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου «Περιφερειακή Στρατηγική προώθησης της κοινωνικής ένταξης, καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020»
19-05-2014
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 71, Κ.Π. 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων της ανοιχτής πρόσκλησης με κωδικό 71, Άξονας Προτεραιότητας 1, Κωδ. Προτ. 23
19-05-2014
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 66, Κ.Π. 76 – Υποδομές στον τομέα της Υγείας
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων της ανοιχτής πρόσκλησης με κωδικό 66, Άξονας Προτεραιότητας 7, Κωδ. Προτ. 76
12-05-2014
Ανάκληση της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 22, Κ.Π. 44 «Διαχείριση Οικιακών και Βιομηχανικών Αποβλήτων»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την ανάκληση της πρόσκλησης με κωδικό 22, Κωδ. Θεμ. Προτ. 44
19-02-2014
Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
Δημοσίευση καταλόγου αναθέσεων/συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης για το έτος 2013
23-01-2014
Λήξη της υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 43, Κ.Π. 53 - «Πρόληψη Κινδύνων»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 43, Κωδ. Προτ. 53
13-01-2014
Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 62, ΚΠ 85 - «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» (2η Τροποποίηση)
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης σε 70.000 € της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 62, Άξονας Προτεραιότητας 10.1, Κωδ. Προτ. 85
13-01-2014
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 68, Κ.Π. 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες• ενημέρωση και επικοινωνία»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων, λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης, της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 68, Άξονας Προτεραιότητας 10.1, Κωδ. Προτ. 86.
13-01-2014
2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 προς ένταξη στο καθεστώς του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
Δημοσιοποίηση Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 προς ένταξη στο καθεστώς του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013
09-01-2014
Λήξη υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση»
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης με κωδικό 32, Κωδ. Προτ. 85
Βρέθηκαν 361 εγγραφές, εμφανίζονται από 41 έως 50.Πρώτη 12345678 Τελευταία