Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» (2η Τροποποίηση) ( 13/04/2012 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 300.000 € σε 170.000 € της πρόσκλησης, με κωδικό 32 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα 10.1- «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» και τον Κωδικό Προτεραιότητας 85 – «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.


Επιστροφή