2η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης έτους 2014 προς ένταξη στο καθεστώς του μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 ( 13/01/2014 )

Ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων η Πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων ενίσχυσης των υποψηφίων προς ένταξη στο καθεστώς του Μέτρου 112 «Εγκατάσταση νέων γεωργών» του Άξονα 1 «Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του τομέα της γεωργίας και της δασοκομίας», του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013, για το έτος 2014 (ΦΕΚ 3255/Β/2013).

Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ανέρχεται στα 32.400.000 ευρώ.

Φορέας εφαρμογής του Μέτρου για την Κεντρική Μακεδονία είναι η Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν παρακάτω στη συνημμένη περιληπτική πρόσκληση υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης, καθώς και να επικοινωνήσουν με τη Διεύθυνση Αγροτικών Υποθέσεων Κεντρικής Μακεδονίας, ως ακολούθως :

Τηλ. 2313 309 519 / 522 / 518 / 527 / 532 / 535
Fax  2313 309 521 / 523

e-mail : day-km@damt.gov.gr

Επιστροφή