Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 68, Κ.Π. 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες• ενημέρωση και επικοινωνία» ( 13/01/2014 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της πρόσκλησης, με κωδικό 68 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1 – «Τεχνική υποστήριξη εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 86 - «Αξιολόγηση και μελέτες· ενημέρωση και επικοινωνία», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη της αντίστοιχης πράξης.


Επιστροφή