Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 62, ΚΠ 85 - «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση» (2η Τροποποίηση) ( 13/01/2014 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης σε 70.000 € της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 62 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 10.1: «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 85 - «Προετοιμασία, Εφαρμογή, Παρακολούθηση και Επιθεώρηση», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και την ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.


Επιστροφή