Λήξη της υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 43, Κ.Π. 53 - «Πρόληψη Κινδύνων» ( 23/01/2014 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει τη λήξη υποβολής προτάσεων της πρόσκλησης, με κωδικό 43 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» στον Άξονα 3 – «Πρόληψη & Αντιμετώπιση Περιβαλλοντικού Κινδύνου» και τον Κωδικό Προτεραιότητας 53 - «Πρόληψη Κινδύνων» μετά την παρέλευσης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων.


Επιστροφή