Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2013 από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( 19/02/2014 )

Κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της Υπουργικής Απόφασης με αρ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856/ Β΄/26-11-2010), δημοσιεύεται παρακάτω ο κατάλογος με τις αναθέσεις/συμβάσεις Τεχνικής Υποστήριξης Εφαρμογής της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το έτος 2013, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του άρθρου 8 της Απόφασης (Εκ των υστέρων δημοσιότητα).


Επιστροφή