Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 66, Κ.Π. 76 – Υποδομές στον τομέα της Υγείας ( 19/05/2014 )
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης με κωδικό 66 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 – «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ», και στον Κωδικό 76 – «Υποδομές στον τομέα της Υγείας»

Επιστροφή