Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. υπ’ αριθμ. 71, Κ.Π. 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί» ( 19/05/2014 )
Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων της Πρόσκλησης με κωδικό 71 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 1 – «Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμοτητας στην ΠΚΜ», και στον Κωδικό 23 – «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.

Επιστροφή