Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015» ( 25/09/2014 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσιοποίηση προκήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015», με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά.


Προθεσμία υποβολής: 4/11/2014

Σχετικοί κωδικοί αναρτήσεων:
Ανάρτηση στην ΕΕΕΕ στις 24.09.2014 με αρ. εσωτερικής αναφοράς: 2014-125564
Αναρτήσεις στο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» στις 24.09.2014 με ΑΔΑ: 7ΧΧΚ7ΛΛ-51Χ και 6ΛΤΞ7ΛΛ-ΣΡΘ
Ανάρτηση στο ΚΗΜΔΗΣ στις 25.09.2014 με ΑΔΑΜ: 14PROC002307177

Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στο συνημμένο τεύχος διαγωνισμού και αρχεία.


Επιστροφή

Σχετικά Αρχεία - Συνημμένα
gif icon Απόφαση διακήρυξης ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού ( pdf 338 KB)
Σχετικά Αρχεία - Ερωτήσεις & απαντήσεις
gif icon Ενδεικτικό υλικό δημοσιότητας ΕΔΑ ΠΚΜ για το ΕΣΠΑ 2007-2013 ( zip 11655 KB)
gif icon Ερωτήματα & απαντήσεις – Επικαιροποίηση 24/10/2014 ( pdf 250 KB)
Σχετικά Αρχεία - Τεύχη διαγωνισμού
gif icon Περιληπτική διακήρυξη ( pdf 233 KB)
gif icon Ενιαίο αναλυτικό τεύχος διαγωνισμού ( pdf 1728 KB)
gif icon Πίνακες προς συμπλήρωση (σε word) ( doc 512 KB)
Σχετική πρόσκληση
Προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού, έως 4/11/2014, για την επιλογή αναδόχου του έργου «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας-Θράκης, στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015».