Εκ των υστέρων δημοσιότητα συμβάσεων τεχνικής υποστήριξης που ανατέθηκαν το 2015 από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ( 23/02/2016 )
Σε εφαρμογή των διατάξεων της υπουργικής απόφασης αρ. πρωτ. 51540/ΕΥΣΣΑΑΠ 3628/12-11-2010 (ΦΕΚ 1856 Β/2010) και ειδικότερα του άρθρου 8 (Εκ των υστέρων δημοσιότητα), δημοσιεύεται ο κατάλογος με τις αναθέσεις - συμβάσεις τεχνικής υποστήριξης εφαρμογής της  Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης  του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για το έτος 2015.

Επιστροφή