Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ( 07/03/2016 )
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει τη δημοσίευση ανοιχτής πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, για τη δημιουργία και τήρηση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα παραμείνει ανοιχτή σε διαρκή βάση έως τις 31/12/2023.
 
Η Απόφαση και η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, οι κατηγορίες ενεργειών για τις οποίες καταρτίζεται ο κατάλογος, η αίτηση εγγραφής, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, καθώς και όλες οι απαραίτητες πληροφορίες διατίθενται στα παρακάτω αρχεία.

Ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ο οποίος θα εμπλουτίζεται σταδιακά, θα δημοσιεύεται παρακάτω στον ίδιο χώρο και θα επικαιροποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο κατάλογος που δημιουργήθηκε σύμφωνα με την απόφαση αρ. πρωτ. 8280/10-9-2013 και αφορούσε στην προγραμματική περίοδο 2007-2013 έχει καταργηθεί. Ο εγγεγραμμένοι στο κατάλογο της περιόδου 2007-2013 σύμφωνα με τη νέα απόφαση - πρόσκληση θα υποβάλλουν αίτημα εγγραφής στο νέο κατάλογο με επικαιροποίηση των στοιχείων τους, συνυποβάλλοντας είτε Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχει επέλθει καμία μεταβολή στα στοιχεία είτε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά με τις όποιες διαφοροποιήσεις.

Επιστροφή