Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων» ( 18/03/2016 )
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) 2014-2020 ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων προς την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 07 - «Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και άρση των προβλημάτων σε βασικές υποδομές δικτύων», Δράση 7β.2: «Βελτίωση ή επέκταση των ενδοπεριφερειακών μεταφορικών δικτύων»

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τμείο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα αρχεία διατίθενται παρακάτω.

Επιστροφή

Σχετικά Αρχεία - Συνημμένα
gif icon Πρόσκληση και συνημμένα αρχεία ( pdf 301 KB)