Πρόσκληση υποβολής προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Δράση 6γ.1 – «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών» ( 31/03/2016 )
Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΥΔ ΕΠ ΠΚΜ) 2014-2020 ανακοινώνει τη δημοσίευση της Πρόσκλησης Υποβολής Προτάσεων προς (α) τη Δ/νση εκτελέσεως έργων μουσείων και πολιτιστικών κτιρίων και (β) την Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας (Βέροια), στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, Άξονας 06 – «Προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων», Δράση 6γ.1 – «Βελτίωση και επέκταση μουσειακών υποδομών»

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Τμείο Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του ΕΣΠΑ 2014-2020.

 Η Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων και τα συνημμένα αρχεία διατίθενται παρακάτω.

Επιστροφή

Σχετικά Αρχεία - Συνημμένα
gif icon Πρόσκληση και συνημμένα αρχεία ( zip 4241 KB)