Έγκριση καταλόγου προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ( 13/04/2016 )
Εγκρίθηκε ο κατάλογος προμηθευτών και παρεχόντων υπηρεσίες της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠ Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, σε συνέχεια της σχετικής Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Ο κατάλογος -που διατίθεται παρακάτω- θα εμπλουτίζεται σταδιακά και θα επικαιροποιείται, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Επιστροφή