Μείωση διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 32, Κ. Π. 85 - «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση» ( 25/06/2010 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κ. Μακεδονίας ανακοινώνει την μείωση της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης από 360.000,00 ευρώ σε 210.000,00 ευρώ της πρόσκλησης, με κωδικό 32 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα 10.1- «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής ΠΚΜ-ΠΔΜ» και τον Κωδικό Προτεραιότητας 85 – «Προετοιμασία, εφαρμογή, παρακολούθηση και επιθεώρηση», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.


Επιστροφή