Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Ερωτηματολόγιο ΕΚΤ - Δήμοι

Ερωτηματολόγιο σχεδιασμού παρεμβάσεων «προώθησης της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμησης της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας


Η διαδικασία σχεδιασμού της νέας Προγραμματικής Περιόδου (Π.Π.) 2014-2020 βρίσκεται σε εξέλιξη. Ένα μεγάλο μέρος των πόρων της νέας Π.Π. κατευθύνεται προς τις Περιφέρειες ώστε να αξιοποιηθεί μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ).


Ο Θεματικός Στόχος 9 του νέου ΕΣΠΑ αφορά στην «προώθηση της κοινωνικής ένταξης και στην καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε μορφής διακρίσεων», αποτελώντας ένα κρίσιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση αρνητικών κοινωνικών φαινομένων σε τοπικό επίπεδο και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.  Ο σχεδιασμός των παρεμβάσεων του Θ.Σ. 9, συνδέεται με αντίστοιχες Ομάδες –Στόχου, προϋποθέτει δε τον ασφαλή και αντικειμενικό προσδιορισμό των ευπαθών, των ειδικών και των λοιπών τμημάτων του τοπικού πληθυσμού.


Για το λόγο αυτό, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΕΔΑ ΠΚΜ) σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ στην Ελλάδα (ΕΥΣΕΚΤ) προετοίμασε ειδικό Ερωτηματολόγιο, το οποίο απευθύνεται αποκλειστικά στους Δήμους της Περιφέρειας και έχει ως στόχο τον προσδιορισμό των Ομάδων-Στόχου του Θ.Σ. 9, την καταγραφή των Κοινωνικών Υπηρεσιών του Δήμου και την αποτύπωση των προτάσεών τους για τη νέα Π.Π. 2014-2020.

 Για τη συμπλήρωση και επιστροφή του Ερωτηματολογίου στην ΕΔΑ ΠΚΜ, τίθενται τα ακόλουθα χρονοδιαγράμματα:

  • συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή του αρχείου EXCEL με τις Ομάδες-Στόχου έως την Παρασκευή 11η Απριλίου 2014
  • συμπλήρωση και ηλεκτρονική αποστολή του κυρίως Ερωτηματολογίου έως τη Δευτέρα 28η  Απριλίου 2014