Προγραμματική περίοδος
2014 - 2020

Στο πλαίσιο σχεδιασμού και κατάρτισης του Αναπτυξιακού Προγραμματισμού για την περίοδο 2014-2020, το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών, Υποδομών & Δικτύων εξέδωσε την 1η Εγκύκλιο Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιόδου 2014-2020 (Απρίλιος 2012), η οποία σηματοδότησε την έναρξη της προετοιμασίας για τη διαμόρφωση και διατύπωση προτάσεων στρατηγικής και προτεραιοτήτων σε εθνικό, τομεακό και περιφερειακό επίπεδο. Στη βάση της 1ης Εγκυκλίου, κλήθηκαν οι αρχές Υπουργείων και Περιφερειών – μεταξύ άλλων – να προβούν στις εξής ενέργειες :


  • να συστήσουν και να ενεργοποιήσουν τα όργανα αναπτυξιακού σχεδιασμού,
  • να διαμορφώσουν και να υποβάλλουν τις πρώτες συνοπτικές προτάσεις, για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής.

Στη βάση των κατευθύνσεων της 1ης Εγκυκλίου, συγκροτήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Ομάδα Σχεδιασμού Προγράμματος (ΟΣΠ), το Σεπτέμβριο του 2012, έργο της οποίας αποτελεί η υποστήριξη και ο συντονισμός των διαδικασιών αναπτυξιακού προγραμματισμού, τόσο σε επίπεδο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας όσο και σε εθνικό επίπεδο (για τη σύνταξη του Συμφώνου Εταιρικής Σχέσης), καθώς και η διεξαγωγή των ενεργειών διαβούλευσης στην Κεντρική Μακεδονία.

Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας συνέταξε και δημοσίευσε την 1η (αρχική) πρόταση στρατηγικής και προτεραιοτήτων, για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, η οποία εγκρίθηκε από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Ακολουθώντας τον αρχικό σχεδιασμό, η 2η Εγκύκλιος (Μάρτιος 2013) του Υπουργείου Ανάπτυξης περιλάμβανε τις Γενικές Κατευθύνσεις Αναπτυξιακής Στρατηγικής της χώρας, στη βάση και των θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020» (position paper). Σύμφωνα με την 2η Εγκύκλιο, καλούνται όλοι οι φορείς χάραξης τομεακής και περιφερειακής πολιτικής να εξειδικεύσουν, με ανοικτές διαδικασίες και με ευρεία διαβούλευση, τις προτάσεις τους για την περίοδο 2014-2020.

Στη βάση των οδηγιών της 2ης Εγκυκλίου, η Περιφέρεια διοργάνωσε την 1η Αναπτυξιακή Ημερίδα, η οποία σηματοδότησε την έναρξη της διαβούλευσης στην Κεντρική Μακεδονία, στο πλαίσιο του περιφερειακού σχεδιασμού για την περίοδο 2014-2020.


Στη συνέχεια, η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας εκπόνησε και δημοσίευσε την 2η πρόταση περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης, η οποία εγκρίθηκε από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο


Σε συνέχεια ευρείας και μακράς διαβούλευσης με τους κοινωνικούς και οικονομικούς εταίρους της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με την Κοινωνία των Πολιτών, καθώς και με τους φορείς χάραξης πολιτικής / Υπουργεία ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη δυνατή συνέργεια και ο συντονισμός των δράσεων, καταρτίσθηκε, εγκρίθηκε από το οικείο Περιφερειακό Συμβούλιο και εν συνεχεία υποβλήθηκε και εγκρίθηκε από την υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020, στις 18 Δεκεμβρίου 2014.


Όλα τα σχετικά αρχεία που σχετίζονται με τις διαδικασίες σχεδιασμού της περιόδου 2014-2020 στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διατίθενται παρακάτω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προετοιμασία της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 για την Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στο σχετικό ιστοχώρο της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΠΑ.Σχετικά Αρχεία
1η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 1η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 ( pdf 414KB )
2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 2η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 ( pdf 655KB )
Θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (position paper) Θέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την ανάπτυξη συμφωνίας εταιρικής σχέσης και προγραμμάτων στην Ελλάδα για την περίοδο 2014-2020 (position paper) ( pdf 595KB )
1η πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 1η πρόταση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 ( pdf 623KB )
2η πρόταση περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 2η πρόταση περιφερειακής πολιτικής ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 ( pdf 973KB )
3η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 3η Εγκύκλιος Σχεδιασμού & Κατάρτισης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού περιόδου 2014-2020 ( zip 1307KB )
Εγκεκριμένο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 Εγκεκριμένο ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 ( pdf 1995KB )