Εκχωρήσεις

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαχειρίζεται κυρίως δράσεις ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και λοιπές δράσεις που της εκχωρούνται από άλλα Προγράμματα.

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΠΚΜ
ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ
ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ / ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
ΑΠ 01. Υποδομές και υπηρεσίες προσπελασιμότητας255.944.298,045.166.640,82301.110.938,82
17Σιδηρόδρομοι (TEN-T)41.500.000,007.323.529,4148.823.529,41
20Αυτοκινητόδρομοι76.674.298,0013.530.758,4790.205.056,47
21Αυτοκινητόδρομοι (TEN-T)52.290.000,009.227.647,0661.517.647,06
23Περιφερειακές/τοπικές οδοί79.680.000,0014.061.176,4793.741.176,47
30Λιμένες5.800.000,001.023.529,416.823.529,41
ΑΠ 04. Ψηφιακή σύγκλιση και επιχειρηματικότητα4.152.169,00732.735,714.884.904,71
2Υποδομή έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης (συμπεριλαμβάνοντας υλικό εξοπλισμό, τεχνολογική εγκατάσταση και δίκτυα υπολογιστών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν κέντρα ερευνών) και κέντρα αναγνωρισμένου κύρους σε εξειδικευμένη τεχνολογία3.730.852,00658.385,654.389.237,65
9Άλλα μέτρα για την προώθηση έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας421.317,0074.350,06495.667,06
ΑΠ 07. Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής593.355.561,00104.709.804,88698.065.365,88
44Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων65.869.000,0011.623.941,1877.492.941,18
45Διαχείριση και διανομή ύδατος (πόσιμο νερό)36.736.001,006.482.823,7143.218.824,71
48Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος ρύπανσης.1.660.000,00292.941,181.952.941,18
49Προσαρμογή στις κλιματικές αλλαγές και μείωση των επιπτώσεων.415.000,0073.235,29488.235,29
50Αποκατάσταση βιομηχανικών χώρων και μολυσμένης γης.2.490.000,00439.411,762.929.411,76
51Προώθηση βιοποικιλότητας και φυσικής προστασίας (συμπεριλαμβάνοντας τις περιοχές Natura 2000)11.883.259,002.097.045,7113.980.304,71
53Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων)10.776.493,001.901.734,0612.678.227,06
54Άλλα μέτρα για την διατήρηση της κατάστασης περιβάλλοντος και την πρόληψη κινδύνων.1.215.808,00214.554,351.430.362,35
57Συνδρομή στην βελτίωση τουριστικών υπηρεσιών2.075.000,00366.176,472.441.176,47
58Προστασία και διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς.111.635.000,0019.700.294,12131.335.294,12
59Ανάπτυξη πολιτιστικών υποδομών39.840.000,007.030.588,2446.870.588,24
60Συνδρομή στη βελτίωση πολιτιστικών υπηρεσιών8.300.000,001.464.705,889.764.705,88
61Ολοκληρωμένα σχέδια για την αστική και αγροτική αναγέννηση88.810.000,0015.672.352,94104.482.352,94
69Μέτρα για την βελτίωση της προσβασιμότητας στην εργασία και την ενδυνάμωση της βιώσιμης εργασιακής συμμετοχής και εξέλιξης της γυναίκας, ώστε να μειωθούν οι διακρίσεις φύλου στην αγορά εργασίας, και να εναρμονισθεί η εργασιακή με την ιδιωτική ζωή, όπως οι16.600.000,002.929.411,7619.529.411,76
75Υποδομές εκπαίδευσης.119.520.000,0021.091.764,71140.611.764,71
76Υποδομές Υγείας49.800.000,008.788.235,2958.588.235,29
79Άλλες κοινωνικές υποδομές25.730.000,004.540.588,2430.270.588,24
ΑΠ 10. Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής8.201.892,001.447.392,719.649.284,71
85Προετοιμασία, εφαρμογή παρακολούθηση και επιθεώρηση4.727.828,00834.322,595.562.150,59
86Αξιολόγηση και Μελέτες, πληροφορίες και επικοινωνία3.474.064,00613.070,124.087.134,12
ΣΥΝΟΛΑ861.653.920,00152.056.574,121.013.710.494,12
ΕΠ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
69Μέτρα για τη βελτίωση της πρόσβασης στην απασχόληση και την αύξηση της διαρκούς συμμετοχής και προόδου των γυναικών στην απασχόληση, ώστε να μειωθεί ο διαχωρισμός με βάση το φύλο στην αγορά εργασίας, και για την εναρμόνιση εργασίας και ιδιωτικής ζωής, όπω                  4.972.500,00                       877.500,00   5.850.000,00
ΕΠ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ - ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣΚΟΙΝΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΔΡΟΜΗ
ΕΘΝΙΚΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΔΗΜΟΣΙΑ
ΔΑΠΑΝΗ
53Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης και εφαρμογής σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και τη διαχείριση των φυσικών και των τεχνολογικών κινδύνων)15.300.000,002.700.000,0018.000.000,00
44Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων10.200.000,001.800.000,0012.000.000,00