Επιτροπή Παρακολούθησης

Επιτροπή Παρακολούθησης
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020


Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020) συγκροτήθηκε με την Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας υπ’ αριθ. 2171 (ΦΕΚ 598/Β/15-04-2015), η οποία και παρατίθεται παρακάτω.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΚ) 1303/2013 (άρθρα 49 & 101) και σύμφωνα με το Ν. 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Επιτροπή Παρακολούθησης (Επ.Πα.) έχει ως αποστολή να παρακολουθεί την εφαρμογή του Προγράμματος και να εγκρίνει την εξειδίκευσή του.

Παρακάτω επισυνάπτονται η Πρόσκληση, η Ημερήσια Διάταξη και το Τελικό υλικό της Συνεδρίασης της Επ.Πα. του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020.