Ενταγμένες πράξεις
Πρόγραμμα
Κωδικός Προτεραιότητας
Κατηγορία πράξης
Κατάσταση
Νομός
Δικαιούχος
 
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία
Τίτλος Προϋπολογισμός
Αναθεώρηση Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) Κεντρικής 209.082
Διευθέτηση ρέματος Σταγειρίτη από το σημείο κατάντη της οδού Γρηγορίου Λαμπράκη μέχρι την Περιφερειακή Τάφρο 2.038.250
Εξοπλισμός Πυροσβεστικού Σώματος για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 3.100.845
Προμήθεια τριών μηχανημάτων για την κάλυψη αναγκών του ΧΥΤΑ της 2ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής 545.000
Προμήθεια τεμαχιστή ογκωδών απορριμμάτων και λοιπών μηχανημάτων για τον ΧΥΤΑ Πολυγύρου 854.850
Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη–Πολύγυρος (ΕΟ 16) , Τμήμα : Θέρμη–Γαλάτιστα 28.267.346
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013-2015 600.000
Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας του ΕΠ ΜΑΘΡΑ στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, για το διάστημα 2013-2015 600.000
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες υποστήριξης τρέχουσας και νέας προγραμματικής περιόδου 400.000
Μελέτες – εμπειρογνωμοσύνες υποστήριξης τρέχουσας και νέας προγραμματικής περιόδου για το χρονικό διάστημα 2013-2015 190.918
Βρέθηκαν 536 εγγραφές, εμφανίζονται από 1 έως 10.Πρώτη Προηγούμενη 12345678 Τελευταία