ΕΣΠΑ

Ιστορικό - εισαγωγή

Η αρχιτεκτονική των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς) της περιόδου 2007 – 2013, είναι σαφώς διαφοροποιημένη σε σχέση με τα προηγούμενα Κοινοτικά Πλαίσια Στήριξης για την Ελλάδα, με κύρια συνιστώσα τον μικρό αριθμό των Προγραμμάτων που υλοποιούνται στο πλαίσιό του.

 

Σε ότι αφορά τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα, αυτά πλέον αναφέρονται σε ευρύτερες γεωγραφικές ενότητες, με στόχο τον ορθολογικότερο σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση και τον έλεγχο του αναπτυξιακού προγραμματισμού.

 


Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

Στην περίπτωση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, που αποτελεί περιφέρεια στατιστικής σύγκλισης (phasing out), οι αναπτυξιακές παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν την περίοδο 2007-2013 και θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), έχουν ως πλαίσιο αναφοράς το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία – Θράκη» και χρηματοδοτούνται με 2.800 εκ. ευρώ.

 

Παράλληλα οι δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ) στην Περιφέρεια χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» με πρόσθετους πόρους 993 εκ. ευρώ.

 

Τέλος, στο πλαίσιο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης προβλέπονται πρόσθετοι πόροι ύψους 970 εκ. ευρώ με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ).

 

Συνολικά 4,8 δις ευρώ προγραμματίζονται να δαπανηθούν στην Κεντρική Μακεδονία την περίοδο 2007-2013. Μέρος των διαθέσιμων πόρων διαχειρίζεται η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο των εκχωρήσεων που της αναθέτονται κάθε φορά.

 

Σχετικά Αρχεία
Εγκριτική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» Εγκριτική Απόφαση Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» ( pdf 310KB )
Το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» Το ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» ( zip 3308KB )
Απόσπασμα Προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία Απόσπασμα Προγράμματος για την Κεντρική Μακεδονία ( pdf 293KB )
Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» Εκ των προτέρων αξιολόγηση του ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» ( zip 7478KB )
Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΕΠ «Μακεδονία – Θράκη» ( zip 5344KB )
Νόμος 3840/2010 περί Νόμος 3840/2010 περί "Αποκέντρωσης, απλοποίησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013" (ΦΕΚ 53 Α'/31-3-2010) ( pdf 153KB )