Υποχρεώσεις δημοσιότητας

Στόχος των υποχρεώσεων δημοσιότητας των δικαιούχων είναι η ενημέρωση του κοινού για το ρόλο που διαδρα- ματίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση στην αναπτυξιακή διαδικασία, καθώς και η εξασφάλιση διαφάνειας στη συνδρομή των Διαρθρωτικών Ταμείων. Οι υποχρεώσεις αυτές αναφέρονται σαφώς στο Γενικό Κανονισμό (ΕΚ) 1083/2006 και τον Εφαρμοστικό Κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 (διατίθενται στο τέλος της σελίδας).

 


Πινακίδα εργοταξίου

Ο δικαιούχος κατά την υλοποίηση της πράξης, αναρτά διαφημιστική πινακίδα στο εργοτάξιο, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
  2. πρόκειται για έργο υποδομής ή κατασκευής.

 

Η πινακίδα περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα εξής:

 

  1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο «Εμβλήματα & λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
  2. τη φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
  3. την αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

 

Τα παραπάνω καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές). Mε την ολοκλήρωση της πράξης, η πινακίδα αντικαθίσταται από τη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα που αναφέρεται στη συνέχεια.

 


Μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα

Το αργότερο έξι (6) μήνες μετά την ολοκλήρωση της πράξης, ο δικαιούχος αναρτά ευδιάκριτη και ευμεγέθη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα, μόνο εφόσον συντρέχουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 

  1. η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης είναι μεγαλύτερη από 500.000 ευρώ
  2. πρόκειται για έργο υποδομής ή κατασκευής ή προμήθειας εξοπλισμού.

 

Στη μόνιμη επεξηγηματική πινακίδα αναφέρονται ο τύπος και η ονομασία της πράξης. Περιλαμβάνονται επίσης τα εξής :

 

  1. το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με τις ακριβείς προδιαγραφές που περιγράφονται στις «Οδηγίες» της παρούσας ενότητας. Το έμβλημα είναι επίσης διαθέσιμο σε ηλεκτρονική μορφή στο «Εμβλήματα & λογότυπα» της παρούσας ενότητας.
  2. η φράση : «Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση»
  3. η αναφορά στο Διαρθρωτικό Ταμείο : «Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)»

 

Οι πληροφορίες αυτές καταλαμβάνουν τουλάχιστον το 25% της πινακίδας (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές).

 


Ειδικές υποχρεώσεις

Ο δικαιούχος ενημερώνει με σαφήνεια όλους όσους συμμετέχουν στην υλοποίηση της πράξης, για τη διαθέσιμη χρηματοδότηση, για το συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο εντάσσεται η πράξη καθώς και το Διαρθρωτικό Ταμείο που συγχρηματοδοτεί την πράξη.

 

Τα παραπάνω ισχύουν υποχρεωτικά για συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και, κατά περίπτωση, όταν η πράξη συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής (βλ. Σχετικά αρχεία - Οδηγίες & προδιαγραφές).

 

Κάθε έγγραφο που αφορά αυτή την πράξη, συμπεριλαμβανομένων του παρουσιολογίου ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει «δήλωση» στην οποία αναφέρεται ότι συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΚΤ ή, κατά περίπτωση, το ΕΤΠΑ ή το Ταμείο Συνοχής.

 


Κατάλογος δικαιούχων

Με την έγκριση της χρηματοδότησης μίας πράξης, δημοσιοποιούνται αυτόματα στο δικτυακό τόπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής τουλάχιστον ο τίτλος της πράξης, η δημόσια δαπάνη της πράξης και η ονομασία του δικαιούχου. Η δημοσιοποίηση του καταλόγου των δικαιούχων είναι υποχρεωτική και πραγματοποιείται από την Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή.

 

Σχετικά αρχεία - Κανονισμοί
gif icon Γενικός Κανονισμός (ΕΚ) 1083/2006 περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το ΕΤΠΑ, το ΕΚΤ και το Ταμείο Συνοχής και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 1260/1999 (άρθρο 69 «Ενημέρωση & Δημοσιότητα») ( pdf 1093 KB)
gif icon Εφαρμοστικός Κανονισμός (ΕΚ) 1828/2006 (Κεφάλαιο ΙΙ, Τμήμα 1 «Ενημέρωση & Δημοσιότητα») ( pdf 1476 KB)
Σχετικά αρχεία - Οδηγοί & προδιαγραφές
gif icon Αναπαραγωγή ευρωπαϊκού εμβλήματος ( pdf 131 KB)
gif icon Τεχνικές προδιαγραφές σηματοδότησης του ΕΣΠΑ ( pdf 1177 KB)
gif icon Επικοινωνιακός Οδηγός ΕΣΠΑ ( pdf 990 KB)
gif icon Γραμματοσειρά Myriad Pro ( zip 324 KB)
Σχετικά αρχεία - Εμβλήματα & Λογότυπα
gif icon Λογότυπο Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής ΠΚΜ ( jpg 101 KB)
gif icon Ευρωπαϊκό έμβλημα (τετράχρωμο) ( jpg 39 KB)
gif icon Ελληνική σημαία (τετράχρωμη) ( jpg 33 KB)
gif icon Εθνόσημο (τετράχρωμο) ( jpg 24 KB)
gif icon Λογότυπο ΕΣΠΑ (ελληνικό, τετράχρωμο) ( jpg 84 KB)
gif icon Λογότυπο ΕΣΠΑ (αγγλικό, τετράχρωμο) ( jpg 759 KB)