Διαχειριστική Αρχή

Σύσταση

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας συστήθηκε στις 30 Ιουλίου 2008 με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομίας και Οικονομικών. Είναι Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και υπάγεται απευθείας στον Περιφερειάρχη.

 


Σκοπός & αντικείμενο

Κύριος σκοπός της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας είναι η διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Μακεδονία-Θράκη» που τις εκχωρούνται με Υπουργικές Αποφάσεις και υλοποιούνται στα διοικητικά όρια της Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας την προγραμματική περίοδο 2007-2013. Παράλληλα φροντίζει για το κλείσιμο του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας της περιόδου 2000-2006.

 

Ακόμα, είναι αρμόδια για την διαχείριση συγκεκριμένες δράσεων που τις εκχωρούνται στο πλαίσιο λοιπών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται αποκλειστικά στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 


Αρμοδιότητες

Οι αρμοδιότητες της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στο Ν. 3614/2007. Οι αρμοδιότητες και τα καθήκοντα της κάθε Μονάδας της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής περιγράφονται αναλυτικά στην ΚΥΑ σύστασης της υπηρεσίας.

Σχετικά Αρχεία
ΚΥΑ σύστασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1497 Β’/30-07-2008) ΚΥΑ σύστασης της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 1497 Β’/30-07-2008) ( pdf 119KB )
Νόμος 3614/2008 περί «Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007) Νόμος 3614/2008 περί «Διαχείρισης, ελέγχου και εφαρμογής αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α’/3-12-2007) ( pdf 295KB )
Νόμος 3840/2010 περί Νόμος 3840/2010 περί "Αποκέντρωσης, απλοποίησης και ενίσχυσης της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013" (ΦΕΚ 53 Α'/31-3-2010) ( pdf 153KB )