Διαβούλευση ΣΜΠΕ

Διαβούλευση Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020


Θεσσαλονίκη, 16 Ιουλίου 2014


Στο πλαίσιο κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, αναπόσπαστο κομμάτι του αναπτυξιακού σχεδιασμού είναι η εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Προγράμματος, σε συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ (Β’ 1225).

Η διαδικασία προβλέπει ευρεία διαβούλευση με τις Δημόσιες Αρχές, το Περιφερειακό Συμβούλιο και το κοινό.

Για την διευκόλυνση της διαδικασίας διαβούλευσης η ΣΜΠΕ αναρτάται στο διαδικτυακό τόπο της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να διατυπώσουν εγγράφως και σε κάθε περίπτωση επαρκώς τεκμηριωμένα τις απόψεις τους προς την Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ) του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής (ταχυδρομική διεύθυνση : Λεωφ, Αλεξάνδρας 11 – 11473 Αθήνα) έως και τις 17 Αυγούστου 2014.