Σύστημα διαχείρισης
   
Σχετικά Αρχεία - Οδηγός λειτουργίας κεντρικού λογαριασμού
gif icon Οδηγός λειτουργίας κεντρικού λογαριασμού ΕΣΠΑ ( pdf 755 KB)
gif icon Υποδείγματα πινάκων ΙΙ και ΙΙΙ ( xls 56 KB)
Σχετικά Αρχεία - Έντυπα Συστήματος Διαχείρισης
gif icon Νέα Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης 28020/ΕΥΘΥ 1212 (ΦΕΚ 1088/19-07-2010) ( pdf 119 KB)
gif icon Περιγραφή Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου ( zip 5395 KB)
gif icon Νέος Οδηγός (3η έκδοση) Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ( zip 1890 KB)
gif icon Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Συγχρηματοδοτούμενων Πράξεων ( zip 2748 KB)
gif icon Εγχειρίδιο Διαδικασιών Διαχείρισης και Ελέγχου Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων ( zip 609 KB)
gif icon Νέο τροποποιημένο έντυπο Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης ( zip 2752 KB)
Σχετικά Αρχεία - Νέες λίστες ελέγχου για την προέγκριση δημοπράτησης προμηθειών - υπηρεσιών
gif icon Λίστα ελέγχου προκήρυξης προμηθειών - υπηρεσιών (ΠΔ 59 & 60/2007) ( doc 231 KB)
gif icon Οδηγίες συμπλήρωσης λίστας ελέγχου προκήρυξης προμηθειών - υπηρεσιών (ΠΔ 59 & 60/2007) ( pdf 415 KB)
gif icon Λίστα ελέγχου προκήρυξης προμηθειών - υπηρεσιών κάτω των κοινοτικών ορίων ( doc 181 KB)
gif icon Οδηγίες συμπλήρωσης λίστας ελέγχου προκήρυξης προμηθειών - υπηρεσιών κάτω των κοινοτικών ορίων ( pdf 329 KB)
Σχετικά Αρχεία - Δελτία παρακολούθησης έργων
gif icon Τεχνικό Δελτίο Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ΕΤΠΑ, Ταμείου Συνοχής & ΕΚΤ ( zip 227 KB)
gif icon Δελτίο Παρακολούθησης Προόδου ΕΤΠΑ & Ταμείου Συνοχής ( doc 143 KB)
gif icon Δελτίο Δήλωσης Δαπανών Υποέργου ΕΤΠΑ & ΕΚΤ ( doc 74 KB)
Σχετικά Αρχεία - Έντυπα υποβολής προτάσεων
gif icon Νέα έντυπα υποβολής προτάσεων ( zip 437 KB)