Στρατηγική καταπολέμησης της απάτης σε διαρθρωτικές δράσεις ( 19/08/2014 )

Η αντιμετώπιση της απάτης γενικά, αλλά και στο ειδικότερο πλαίσιο της διαχείρισης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, είναι ζήτημα κρίσιμης σημασίας.

Στο πλαίσιο αυτό, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ έχει εκπονήσει Εθνική Στρατηγική Κατά της Απάτης στις Διαρθρωτικές Δράσεις, η οποία έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF).

Η Εθνική αυτή Στρατηγική βασίζεται στους άξονες : Πρόληψη – Ανίχνευση – Απόκριση και περιλαμβάνει τους ακόλουθους στόχους :


  1. Προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας
  2. Αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των αρμοδίων εθνικών αρχών
  3. Αποτελεσματική συνεργασία με τους αρμόδιους εξωτερικούς φορείς
  4. Ενίσχυση της διαφάνειας
  5. Ενίσχυση του Συστήματος Διαχείρισης & Ελέγχου της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.

Στο πλαίσιο της Στρατηγικής αυτής και ειδικότερα του Στόχου 1 για την προώθηση και καθιέρωση ηθικής κουλτούρας, διατίθενται παρακάτω το «Μήνυμα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ για την Πολιτική κατά της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις», που υπογραμμίζει τη μηδενική ανοχή σε φαινόμενα απάτης και θέτει τη βάση για τις δράσεις που πρέπει να εφαρμοστούν, καθώς και «Ηλεκτρονικό φυλλάδιο : η πρόληψη της απάτης στις διαρθρωτικές δράσεις» το οποίο θα συμβάλλει στην ευαισθητοποίηση του προσωπικού των δικαιούχων και των ενδιαφερομένων, αλλά και στη μετάδοση του μηνύματος κατά της απάτης γενικότερα.
Επιστροφή