Ενταγμένες πράξεις

Τίτλος :

Κατασκευή Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ) Δήμου Αλεξάνδρειας και προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού μεταφοράς απορριμμάτων

Δικαιούχος :

Δήμος Αλεξάνδρειας νομού Ημαθίας

Νομός :

Ημαθία

Προϋπολογισμός :

916.896

Ημερονημία ένταξης :

26/03/2013

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

44 - Διαχείριση οικιακών και βιομηχανικών αποβλήτων

Κατηγορίες Πράξεων :

Κατασκευή και αναβάθμιση εγκαταστάσεων διαχείρισης αστικών στερεών αποβλήτων στις Περιφέρειες συμφωνά με τους εγκεκριμένους ΠΕΣΔΑ των Περιφερειών
Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κατάσταση :

Ενταγμένη