Αναζήτηση
 
Προχωρημένη Αναζήτηση...

Προσκλήσεις

Πρόγραμμα :

Μακεδονίας-Θράκης

Κωδικός Προτεραιότητας :

23 - Περιφερειακές / τοπικές οδοί

Κατηγορίες Πράξεων :

Βελτίωση / κατασκευή / αναβάθμιση / ολοκλήρωση περιφερειακών τοπικών οδών

Α/Α :

14

Ταμείο συγχρηματοδότησης :

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Διατιθέμενος Προϋπολογισμός :

0

Ημερομηνία έναρξης :

17/06/2009 

Τελευταία ενημέρωση :

23/02/2010 

Ενεργή :

Οχι

Πληροφορίες της Πρόσκλησης :

Προς:

  1. Διεύθυνση Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
  2. Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού

Σχετικά Αρχεία - Προσκλήσεις
gif icon Αναλυτική Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων ( pdf 213 KB)
gif icon Περίληψη Πρόσκλησης ( pdf 181 KB)
gif icon Συνημμένο 01 - Υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης με αρ. πρωτ. 1053/ΕΥΣ 1749/ΦΕΚ 540/Β/27.03.08 ( pdf 159 KB)
gif icon Συνημμένο 02 - Τεχνικό Δελτίο Προτεινόμενης Πράξης ΕΤΠΑ & ΤΣ και Υποέργου και οδηγίες συμπλήρωσης ( zip 109 KB)
gif icon Συνημμένο 03 - Υπόδειγμα Απόφασης Ένταξης Πράξης ( pdf 137 KB)
gif icon Συνημμένο 04 - Υπόδειγμα Συμφώνου Αποδοχής Όρων Απόφασης Ένταξης Πράξης ( doc 156 KB)
gif icon Συνημμένο 05 - Κριτήρια Επιλογής πράξεων – Μεθοδολογία αξιολόγησης ( zip 48 KB)
gif icon Συνημμένο 06 – Υποδείγματα τυποποιημένων εντύπων ( zip 307 KB)
gif icon Συνημμένο 07 – Πίνακες ( zip 29 KB)
Σχετικά Νέα / Ανακοινώσεις
Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 14, Κωδ, Προτ. 23 - «Περιφερειακές / Τοπικές Οδοί»
Τροποποίηση εντύπων Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Εκ νέου δυνατότητα υποβολής προτάσεων στον Άξονα Προτεραιότητας 1, Κωδ. Προτερ. 23 (Περιφερειακές / Τοπικές οδοί)