Λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης Δημόσιας Δαπάνης της Πρόσκλησης υπ’ αριθμ. 25, Κωδ. Προτ. 76 «Υποδομές Υγείας» ( 03/08/2009 )

Η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την λήξη της υποβολής προτάσεων λόγω εξάντλησης της διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης της ανοιχτής πρόσκλησης, με κωδικό 25 για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονίας – Θράκης 2007-2013» στον Άξονα Προτεραιότητας 7 «Αειφόρος ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΚΜ» και στον Κωδικό Προτεραιότητας 76 «Υποδομές Υγείας», μετά την θετική αξιολόγηση προτάσεων και την ένταξη των αντίστοιχων πράξεων.


Επιστροφή